Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van The Study en op alle contracten die The Study sluit met een klant. De klant accepteert de algemene voorwaarden door het schriftelijk afsluiten van een contract met The Study en/of wanneer de klant start met de lessen.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen geldig na schriftelijke bevestiging door The Study.

3. Bij alle contracten die worden afgesloten met The Study zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van The Study van toepassing.

4. De leerling/cursist is verplicht alle gegevens en materialen die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de diensten tijdig bij The Study aan te leveren.

5. Indien de leerling/cursist op bovenstaand punt in gebreke blijft, behoudt The Study zich het recht voor de les te annuleren. De betreffende les wordt gewoon in rekening gebracht.

6. Alle contracten met The Study worden beheerst door Nederlands recht.

7. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

8. The Study is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen per brief of per e-mail bekend worden gemaakt, minimaal 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden. De klant is gerechtigd binnen deze 30 dagen schriftelijk kenbaar te maken dat hij het niet eens is met de wijziging, in welk geval de klant het recht heeft het contract met The Study per direct op te zeggen. Eventuele reeds aan The Study verschuldigde en/of door The Study gefactureerde vergoedingen blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar door The Study.

9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

10. Bij zoekraken en/of beschadiging van materialen en/of hulpmiddelen door de leerling/cursist komen de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de klant. Voor het niet inleveren van geleende leesboeken wordt een standaardbedrag van €35,- per boek gerekend. Leerlingen en cursisten die aan het begin van het cursusjaar borg hebben betaald, ontvangen hun borg niet terug. Is men meer dan een boek kwijt, dan wordt per boek €35,- in rekening gebracht.

11. The Study is gesloten voor reguliere lessen tijdens de officiële schoolvakanties voor het voortgezet onderwijs regio midden als vermeld op de website van de rijksoverheid. Let op: Deze data verschillen per schooljaar. Tevens is The Study gesloten op Goede Vrijdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en de daaropvolgende vrijdag, tweede Pinksterdag en Koningsdag. The Study sluit in de zomer een aantal weken voor aanvang van de zomervakantie en opent na de zomervakantie (begin september). The Study is tijdens vakanties geopend voor speciale evenementen.

12. Van leerlingen wordt verwacht dat zij de actuele informatie betreffende hun studie/schoolsituatie volledig en juist doorgeven. Informatie die de docent nodig heeft ter voorbereiding van de les dient uiterlijk 48 uur van te voren te worden doorgegeven. Blijft de klant in gebreke dan kiest de docent zelf een onderwerp voor de les.

13. Een les/cursus vindt plaats op een vast tijdstip dat alleen in overleg met de docent gewijzigd kan worden.

14. Cursisten die hun lessen starten voordat zij de getekende offerte hebben geretourneerd, gaan daarmee akkoord met de offerte. Zij dienen de getekende offerte alsnog z.s.m. in te leveren.

Artikel 2 Definities
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van The Study zoals hier beschreven.

Cursist: degene die een cursus afneemt voor een overeengekomen periode.

Cursus: alle lesreeksen die als cursus worden aangeduid op de website en in het contract. Tenzij anders afgesproken of aangegeven op de site vindt de cursus wekelijks plaats.

Contract: een door betrokkenen ondertekende schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en het afnemen van diensten, ook wel aanmeldingsformulier genoemd.

Diensten: de dienst bestaat uit particuliere (bij)les: het helpen van de leerling/cursist met het maken en leren begrijpen van leerstof/cursus.

Docent: degene die de lessen geeft.

Hulpmiddelen: alle tijdens de cursus gebruikte middelen ter ondersteuning en optimalisering van de werkzaamheden.

Klant: degene die The Study opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot studiebegeleiding Engels, een cursus of andere aan de Engelse taal of The Study gerelateerde activiteiten. In geval van minderjarigheid van de leerling zijn de ouders/verzorgers van de leerling de klant.

Leerling: degene die de lessen met betrekking tot studiebegeleiding Engels volgt.

Les: tijdsbestek van 60 minuten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de omschrijving van de cursus of (bij)les of schriftelijk anders is overeengekomen. Zowel een (bij)lesuur als een cursusuur valt onder de noemer les.

Lesmaterialen: boeken, dvd’s, cd’s, cd-roms, informatiedragers, tijdschriften, schrijfmaterialen, werkbladen en spelmateriaal.

Locatie: adres waar de cursussen en de lessen worden gegeven.

Overmacht: ziekte of verhuizing van de docent en het niet of niet tijdig nakomen door derden van de verplichtingen die deze jegens The Study op zich heeft genomen.

Persoonlijke eigendommen: alle persoonlijke bezittingen die de klant bij zich heeft tijdens de cursus.

Uurtarief: het uurtarief is opgebouwd uit verschillende lesgebonden activiteiten die in rekening worden gebracht; voorbereiding, lesgeven en nakijken. Het bedrag is derhalve niet uitsluitend gebaseerd op het gevolgde lesuur, maar een optelsom van alle lesgebonden activiteiten die voor de betreffende les zijn verricht.

The Study: The Study is een eenmanszaak die wordt gedreven door Vaneke Kattenberg. De onderneming houdt zich bezig met het verzorgen van (bij)lessen aan middelbare scholieren, examentraining, cursussen, les aan basisschoolleerlingen en andere personen op het gebied van de Engelse taal. The Study werkt samen met freelance docenten die bij grote drukte of ziekte inspringen of de vaste docent vervangen.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Engelse les, vertalingen en andere diensten
1. Scholieren: Er wordt vanaf spetember tweemaandelijks gefactureerd, telkens aan het begin van een periode van twee maanden. Voor bijles aan middelbare scholieren betaalt de klant een vaste prijs per maand van €195,- van september tot en met juni. Voor de maanden juli en augustus alsmede extra lessen geldt een uurtarief van €50,- Overige lessen: Voor cursussen aan bedrijven en instellingen alsmede cursussen voor volwassenen en basisschoolleerlingen worden andere tarieven gehanteerd. Deze cursussen worden aan het begin van de cursus of in twee termijnen gefactureerd.

2. Facturen dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan op rekeningnummer:  NL63INGB0007318700  t.n.v. The Study
Wordt de les verzorgd door een zelfstandig werkende docent die niet in dienst is bij The Study, dan kan het voorkomen dat de kosten van de lessen rechtstreeks met de betreffende docent worden verrekend.

3. Wie later instroomt, betaalt vanaf de eerste les tot het einde van de betreffende maand €50,= per lesuur en vervolgens de daaropvolgende maanden als bij Artikel 3.1. Dit geldt ook als de lessen van een nieuw cursusjaar niet in de eerste week van september starten. De lessen van een dergelijke onvolledige lesmaand worden in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.

4. Men ontvangt de factuur per e-mail. Wenst men de factuur per post te ontvangen, dan zijn hieraan administratiekosten verbonden.

5. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verstuurd per e-mail. Indien na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, volgt een tweede herinnering. In verband met administratiekosten wordt de factuur dan met 10% verhoogd, maar minimaal met €7,50. Tevens wordt de les of dienst voor de betreffende klant stopgezet totdat de betaling is voldaan. Indien wederom geen betaling volgt na 14 dagen, wordt het factuurbedrag nogmaals verhoogd met 10%, maar minimaal €7,50. Volgt op de derde herinnering geen betaling binnen 7 dagen, dan zal een incassobureau de zaak verder afhandelen. Alle bijkomende wettelijke kosten zijn dan voor rekening van de klant.

6. Wordt de rekening niet of niet tijdig voldaan, dan is The Study gerechtigd de overeenkomst bij schriftelijke kennisgeving aan de klant te ontbinden en verdere verrichting van de diensten te staken.

7. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na facturering schriftelijk bij The Study te worden ingediend.

8. Contante betaling is niet mogelijk.

9. Verschijnt men, om welke reden dan ook, niet op de (bij)les, dan heeft men geen recht op vermindering of teruggave van de betaling. Hetzelfde is van toepassing voor te laat op de les verschijnen.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden cursus
1. Een groepscursus kan ineens of in twee termijnen worden gefactureerd: bij aanvang en halverwege de cursus. Volgt men individueel een cursus van een vooraf aantal afgesproken lessen, dan wordt de cursus bij aanvang gefactureerd. Minimale afname is 10 lessen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturering op rekening nummer:  NL63INGB0007318700 t.n.v. The Study.

2. Voor de betalingsvoorwaarden van een cursus zijn verder van toepassing Artikel 3 punt 2, 4, 5, 6, 7, 8, en 9.

Artikel 5 Afzegging door klant
1. Een leerling/cursist dient telefonisch of via WhatsApp (dus niet per sms of e-mail) te worden afgemeld. Minderjarige leerlingen dienen door hun ouders/verzorgers te worden afgemeld. Indien u geen contact krijgt kunt u een bericht inspreken.

2. Lessen die worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht.

3. (bij)Lessen kunnen twee maal per schooljaar worden ingehaald als er minimaal 24 uur van te voren telefonisch wordt afgezegd. Er zijn jaarlijks twee inhaaldata. Een leerling is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak voor de inhaalles. Lessen die in groepsverband plaatsvinden, kunnen nooit door afzonderlijke klanten worden ingehaald.
De duur – het aantal lesweken  – van een individuele cursus komt overeen met het vooraf vastgelegde aantal lessen + 2. B.v: Een cursus van 20 lessen dient binnen 22 lesweken na aanvang te zijn afgerond.  Neemt men meerdere lessen per week af, dan dient men de berekening daar op aan te passen. Zo wordt een cursus van 20 lessen waarbij men 2x per week lest in 12 weken afgerond. Vakantieweken worden niet als lesweek aangemerkt. Zie hiervoor Artikel 1.11.

4. Bij langdurige ziekte (langer dan zes weken) stopt de betaling.

5. Leerlingen / cursisten die te ziek zijn om naar school / werk te gaan worden geacht ook de (bij)les af te zeggen. Zij dienen gebruik te maken van de inhaalregeling. Zieke kinderen / cursisten die wel naar de les komen worden naar huis gestuurd en kunnen de les niet inhalen.  Wie een besmettelijke ziekte heeft dient zich af te melden.

Leerlingen / cursisten dienen zich bij het geringste vermoeden van besmetting met Covid19 af te melden voor een fysieke les. Men kan alleen deelnemen aan een fysieke les als men geen enkel symptoom van Covid19 heeft en voor aanvang van de les heeft vastgesteld geen koorts te hebben.

6. In geval van verschil van mening omtrent de juistheid van afspraken, geldt de administratie van de docent als beslissend.

Artikel 6 Afzegging door docent
1. Bij afzegging door de docent, om welke reden dan ook, zal worden gezocht naar een passende vervanger. Lukt dit niet dan wordt de les indien mogelijk ingehaald en anders niet in rekening gebracht. Bij diegenen die tweemaandelijks een factuur ontvangen, vindt de verrekening van de door de docent afgezegde les plaats bij de eerstvolgende factuur.

2. Om te voorkomen dat een les, om welke reden dan ook, geen doorgang kan vinden, kan de docent in zeer uitzonderlijke gevallen besluiten de les (uitsluitend) aan te bieden via Skype. Dit geldt voor zowel privé- als groepslessen. Vanwege de extra voorbereiding kan het zijn dat de les zelf iets korter duurt dan anders. Voor deze les geldt dat eventueel toegezonden informatie en lesmateriaal valt onder Artikel 14 Intellectueel Eigendom.

Artikel 7 Annulering / Opzegging door klant
1. Tot vijf werkdagen voor aanvang van een complete cursus kan de klant de inschrijving schriftelijk per post annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken geretourneerd, minus €17,50 aan administratiekosten. De restitutie vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens.

2. Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van het termijnbedrag aan The Study verschuldigd. Het overige reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens terugbetaald.

3. Besluit een cursist of leerling voortijdig met de cursus te stoppen, dan is hij/zij het volledige cursusbedrag verschuldigd. Restitutie van een deel van het cursusgeld is uitsluitend mogelijk bij ernstige ziekte van de cursist. Restitutie is dan slechts mogelijk over een deel van de lessen die nog niet waren afgenomen.

4. Voortijdige beëindiging van een cursus dient schriftelijk te worden gemeld.

5. Een leerling geeft zich op voor een heel schooljaar of tot het eindexamen. Voortijdig opzeggen kan, maar dan geldt een minimale opzeggingstermijn van zes weken. Leerlingen die zich aan het einde van een cursusjaar niet uitschrijven, stromen automatisch door naar het volgende cursusjaar. Voor hen gelden de tarieven van het nieuwe cursusjaar.

6. Opzegging dient altijd schriftelijk te geschieden.

7. Bij examenkandidaten vervalt de overeenkomst na het afleggen van het centraal schriftelijk automatisch.

Artikel 8 Annulering / Opzegging door The Study
1. The Study behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een cursus of (bij)les zonder opgave van redenen te weigeren. Bij onvoldoende aanmelding voor een cursus kan The Study de betreffende cursus annuleren. The Study zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

2. Afgelasting van een cursus door The Study kan plaatsvinden tot uiterlijk drie dagen voor de geplande aanvang, tenzij er sprake is van overmacht, dan kan dit op elk moment. Het betaalde cursusgeld wordt dan volledig aan de klant terugbetaald. De restitutie vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de benodigde gegevens van de cursist.

3. The Study kan het contract tussentijds beëindigen indien:
– de leerling/cursist de afspraken regelmatig niet nakomt.
– de leerling/cursist zich zodanig gedraagt dat effectief lesgeven hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
– de leerling/cursist al dan niet opzettelijk verzuimt informatie met betrekking tot de (bij)les/cursus door te geven.
– de klant in gebreke blijft de lesgelden te voldoen.
In bovenstaande gevallen is restitutie niet mogelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. The Study zal zich tot het uiterste inspannen afspraken naar tevredenheid van de klant ten uitvoer te brengen. Uitsluitend in geval van toerekenbare tekortkoming van de kant van The Study zal The Study de betreffende les kosteloos opnieuw aanbieden.

2. The Study biedt geen garantie voor succes en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De (bij)les moet worden gezien als hulpmiddel.

3. The Study aanvaart geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de leerling/cursist tijdens de aanwezigheid op de leslocatie, noch voor letsel aan de betreffende persoon.

4. Cursisten, leerlingen en eventueel aanwezige ouders of introducés dienen zich te allen tijde te houden aan de dan geldende regels omtrent Covid19. Houdt men zich niet aan de regels dan is men zelf aansprakelijk en dient men zelf de daar eventueel uit voortvloeiende boete te betalen, ook als deze in eerste instantie aan The Study wordt uitgedeeld. De boete wordt in het laatste geval betaald door diegene(n) die de aanleiding was (waren) voor de boete. The Study is nooit aansprakelijk voor het gedrag van cursisten en leerlingen of overige aanwezigen. The Study heeft het recht cursisten die herhaaldelijk de regels overtreden per direct toegang tot de les te ontzeggen. Er volgt in dit geval geen restitutie van het lesgeld.

Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht worden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat The Study verplicht is tot enige schadevergoeding. In geval van overmacht zal de klant zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

Artikel 11 Klachten
1. Mocht The Study volgens een leerling/cursist tekortschieten bij de tenuitvoerbrenging van de diensten, dan dient dit daags na de bijgewoonde les schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens The Study vervalt.

2. Na ontvangst van een klacht zal The Study een ontvangstbevestiging sturen met daarin een streefdatum voor de behandeling van de klacht.

Artikel 12 Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van les- en administratieve doeleinden binnen The Study. Cursisten, leerlingen en klanten kunnen benaderd worden via een groeps-e-mail of WhatsApp-groep. Mocht daar bezwaar tegen zijn, dan dient dit bij aanmelding kenbaar gemaakt te worden.

2. De klant verplicht zich tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens.

3. The Study zal docenten van school slechts benaderen na overleg met ouders/verzorgers van de leerling.

Artikel 13 Tarieven
1. De tarieven van de door The Study verleende diensten worden jaarlijks voor aanvang van het nieuwe schooljaar vastgesteld voor het daaropvolgende studiejaar.

2. The Study behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde tarieven en prijzen gelden vanaf het moment waarop deze door The Study worden ingevoerd voor alle nadien gesloten overeenkomsten.

3. Het geven van onderwijs is vrijgesteld van btw.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, alsmede materiaal dat hiermee samenhangt, berusten bij The Study. De klant/leerling/cursist  verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten behoeve van de (bij)les/cursus en zal genoemde zaken niet verveelvoudigen, distribueren of kopiëren of op enigerlei andere wijze openbaar maken.

2. Bij overtreding van Artikel 14.1 is de klant een gefixeerde boete van €3000,- verschuldigd aan The Study.

Administratieadres:
Weverskamp 7, 3848CN Harderwijk

Inschrijvingsnummer van The Study bij de KvK: 55941494