Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
9 juni 2020


Definities

1. Cursist: degene die de lessen met betrekking tot studiebegeleiding Italiaans of Spaans van de docent afneemt.
2. Cursus: een lessenpakket die bestaat uit een reeks lessen die bij elkaar hoort.
3. Klant: degene die de docent opdracht geeft tot het verrichten van haar werkzaamheden. In geval van minderjarigheid van de cursist, zijn de ouders/verzorgers van de cursist, de klant.
4. Docent: persoon die de lessen geeft en voor de cursus zorgt.
5. Lesmaterialen: boeken, dvd’s, cd’s, cd-rom’s, tijdschriften, schrijfmaterialen, werkbladen en spelmateriaal.
6. Lestijd: overeengekomen vaste tijdstip wanneer de lessen gehouden worden.
8. Locatie: adres waar de lessen worden gegeven.
9. Hulpmiddelen: alle tijdens de cursus gebruikte middelen ter ondersteuning en optimalisering van de werkzaamheden zoals boeken, kopietjes, smartphone, computer, tablet en applicaties zoals WhatsApp, Skype en de e-mail.
10. Overeenkomst: een door betrokkene ondertekende schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden en het afnemen van diensten voor een overeengekomen periode zoals vermeld op het aanmeldingsformulier.
11. Werkzaamheden: het geven van studiebegeleiding in de vorm van lessen Italiaans of Spaans of andere aan de Italiaanse of Spaanse taal en cultuur gerelateerde activiteiten zoals vertalen en tolken.
12. Overmacht: bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van de docent.
13. Persoonlijke eigendommen: alle persoonlijke bezittingen die de cursist bij zich heeft tijdens de les.
18. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Laura Liccardo zoals hier beschreven.

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle door de docent aangeboden diensten, tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Cursisten accepteren deze algemene voorwaarden door zich bij de docent aan te melden.
2. Elke aanmelding die door de docent aan cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij dit tijdig door de cursist is geannuleerd.

Aanbod
1. De docent verzorgt haar lessen naar eigen inzicht en onder eigen verantwoordelijkheid. Op basis van de inhoud van het te verzorgen taalcursus, bepaalt zij de lesinhoud van de cursus(sen), de lesmethode(n) en de wijze van lesgeven.
2. Privé- en duolessen (één op één les of met 2 cursisten) hebben een minimaal tijdsbestek van 60 minuten, groepslessen (vanaf 3 cursisten) hebben een minimaal tijdsbestek van 90 minuten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. Bij lessen van 60 minuten wordt ervan uitgegaan dat ze bij kantoor docent worden gehouden tenzij anders is overeengekomen met de klant.
4. De frequentie van de lessen om de leerdoelen te behalen is minimaal één les per week. Lessen worden gegeven in blokken van 10. Een studiejaar bestaat uit 3 blokken. Uitgezonderd zijn: cursisten die privéles nemen en kortdurende lesovereenkomsten zoals bijles.
5. Indien gewenst mogen cursisten een gratis losse proefles nemen. Proeflessen verplichten cursisten niet tot verdere deelname aan lessen. Een proefles is alleen mogelijk als een cursist voor privé- of duo lessen kiest. Dit is dus niet mogelijk voor deelneming in groepsverband.
6. Tijdens officiële schoolvakanties zijn er geen lessen.


Inhaalmomenten
1. Bij verhindering docent en in geval van overmacht worden de lessen indien mogelijk ingehaald en anders niet in rekening gebracht. De docent zal een passend inhaalmoment zoeken afhankelijk van de beschikbaarheid van de cursist/klant. Dit geldt voor privélessen en voor groepslessen.
2. Om te voorkomen dat een les geen doorgang kan vinden, kan de docent in uitzonderlijke gevallen besluiten de les uitsluitend aan te bieden via Skype. Dit geldt voor zowel privé- als groepslessen. Vanwege de extra voorbereiding kan het zijn dat de skype les zelf iets korter duurt dan anders. Cursisten hebben dan geen recht op restitutie geld.
3. Bij verhindering cursist(en) kunnen privé- en duolessen ingehaald worden zoals gemeld bij ‘Afzeggen voor een les’ punt 2. Groepslessen kunnen ook ingehaald worden maar nooit door afzonderlijke cursisten. Er zal dan gezocht worden naar een passend inhaalmoment voor de hele groep en de docent.

Verplichtingen docent
1. De docent is verplicht en zorgt dat:
a. zij op tijd aanwezig is en dat er een goede les wordt gegeven.
b. de les de afgesproken minimale tijdsduur heeft van 90 minuten voor groepslessen en 60 minuten voor privé- en duolessen.
c. de lessen maximaal benut worden ten bate van de leerdoelen, dat ze leerzaam en interessant zijn.

 1. er een leuke en rustige leeromgeving is.
 2. bij verhindering alle cursisten tijdig daar op de hoogte van brengt en voor adequate vervanging zal zorgen zoals gemeld bij ‘Inhaalmomenten’.

Verplichtingen cursist
1. Cursisten dienen tijdens de lessen zich netjes te gedragen en aan de oefeningen en opdrachten mee te doen.
2. Cursisten verbinden zich bij inschrijving en tot wederopzegging aan deelname aan de door lerares aangeboden lessen om leerdoelen te behalen.
3. Cursisten worden verzocht bereikbaar te zijn voor de docent via WhatsApp, sms en per e-mail en geven toestemming om benaderd te worden via een groeps-e-mail en groepsapp zolang dit nodig is voor het verlenen van haar diensten. Mocht daar bezwaar tegen zijn, dient dit bij aanmelding kenbaar gemaakt te worden.

 1. Bij lessen in groepsverband geldt het volgende:
  a. Cursist is lid van een groep en past zich aan de groep aan en niet andersom.
  b. Cursist dient rekening te houden met de mogelijkheid dat er soms groepen bij elkaar worden gevoegd en dat er wel eens cursisten uit een andere groep een les komen inhalen.
  5. Cursist dient het lesmateriaal zelf aan te schaffen tenzij anders vermeld in het document ‘Omschrijving Cursus’. Het is aan te raden het lesmateriaal aan te schaffen na ontvangst van de bevestiging dat de cursus doorgaat.
  6. Cursisten dienen alle nodige lesmaterialen op iedere les bij zich te hebben.
 2. Cursisten verplichten zich tot het verstrekken en eventueel tijdig wijzigen van zijn of haar contactgegevens.Aanmelden voor cursus
  1. Alle specifieke informatie voor deelneming aan de cursus zoals locatie, startdatum, lestijden, lesmateriaal, docent en contactgegeven enz. staan aangegeven in het aanmeldingsformulier.
  2. Aanmelden voor een cursus kan tot 2 weken vóór aanvang cursus door:
  a. het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar docent of dit als gescand document te mailen
  b. het cursusgeld te voldoen via overboeking of contant in de eerste les bij de docent. In geval van overboeking, het cursusgeld dient 1 week vóór aanvang cursus​ geïncasseerd te zijn.
 3. Indien gewenst kan men een factuur per e-mail ontvangen. Wenst men de factuur per post te ontvangen, dan zijn hieraan administratiekosten verbonden.Doorgaan cursus
  1. Een week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist nog een mail omtrent het al dan niet doorgaan van de cursus.
  2. Bij onvoldoende belangstelling gaat een cursus niet door en zal door de docent per mail z.s.m. worden geannuleerd. Het reeds betaalde cursusgeld wordt dan volledig terugbetaald.
  3. Bij een individuele begeleiding, kan de docent besluiten haar werkzaamheden tussentijds te beëindigen indien:
  a. de cursist de afspraken regelmatig niet nakomt.
  b. de cursist zich zodanig gedraagt dat effectief lesgeven hierdoor ernstig wordt bemoeilijkt.
  c. de cursist het cursusgeld niet of niet tijdig heeft voldaan.
  4. Indien er voor een cursus meer aanmeldingen zijn dan plaatsen kunnen belangstellenden op een wachtlijst worden gezet. Indien bij aanvang blijkt dat er een plaats is vrijgekomen, krijgt de cursist alsnog bericht dat hij/zij deel kan nemen.Tarieven
  1. De tarieven voor privé- en duolessen zijn te vinden op mijnTaaldomein.nl en worden jaarlijks voor aanvang van het nieuwe cursusseizoen vastgesteld voor het daaropvolgende studiejaar. De tarieven voor bedrijven en groepslessen worden vastgesteld afhankelijk van de inhoud van de taaltraining en de locatie van de lessen.
  2. Indien privé- en duolessen niet op het kantoor van de docent worden gehouden, wordt er een toeslag van 10 euro per les bij gerekend. Bij in-company- en groepslessen zullen deze kosten schriftelijk aan de klant worden doorgegeven.
  3. Prijzen zijn exclusief lesmateriaal tenzij anders schriftelijk is afgesproken.
  4. Taallessen zijn vrijgesteld van BTW.

Afzeggen voor een les
1. Bij verhindering of in geval van ziekte dienen cursisten zich telefonisch of via WhatsApp (dus niet per e-mail) af te melden bij de docent.
2. Bij privélessen (dus geen groepslessen) geldt het volgende:
a. lessen kunnen kosteloos verschoven worden (mits dit 24 uur van te voren doorgegeven is) en kunnen ingehaald worden. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak voor de inhaalles. De inhaalles kan niet later dan 6 weken na gemiste les afgenomen worden.
b. Bij langdurige ziekte van een cursist (langer dan zes weken) kunnen de gemiste lessen ingehaald worden maar niet later dan 6 maanden na einddatum cursus.
c. Lessen die niet tijdig afgezegd zijn (korter dan 24 uren voor aanvang les) zullen voor de helft afgeschreven worden.
d. In geval van no-show van de cursist (een cursist die voor wat voor reden dan ook niet op les komt en hiervoor zich niet afmeldt) worden betreffende lessen helemaal in rekening gebracht en zullen deze niet ingehaald kunnen worden. Let op: na drie keer ‘no show’ houdt de docent het recht het verrichten van haar diensten te staken. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van het geld.

Opzegging van de cursus
1. Opzegging van een complete cursus kan per e-mail tot vijf werkdagen voor aanvang. Het reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken geretourneerd, minus €17,50 aan administratiekosten.
2. Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang cursus is de cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd. Het overige reeds betaalde cursusgeld wordt binnen vier weken terugbetaald.
3. Besluit een cursist voortijdig met de cursus te stoppen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie geld.

Aansprakelijkheid
1. De docent zal zich tot het uiterste inspannen met de uitvoering van haar werkzaamheden om de gestelde doelen te realiseren maar biedt geen garantie voor succes en is geenszins aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De les moet worden gezien als hulpmiddel.
2. Cursisten nemen geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid deel aan cursussen.

 1. De docent neemt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan persoonlijke eigendommen van de cursist tijdens de aanwezigheid op de leslocatie, noch voor letsel aan de betreffende persoon.
  4. Bij zoekraken en/of beschadiging van lesmaterialen of hulpmiddelen door de cursist, komen de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de cursist. Voor het niet inleveren van geleende leesboeken wordt er een standaardbedrag van €15,00 gerekend.

Overmacht
1. In geval van overmacht worden de uit het contract voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht. De cursist zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd.
2. De les wordt indien mogelijk ingehaald en anders niet in rekening gebracht zoals gemeld bij ‘Inhaalmomenten’. Dit geldt voor privélessen en voor groepslessen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten ten behoeve van les- en administratieve doeleinden.

Klachten
Klachten kunnen schriftelijk aan de docent worden voorgelegd.

Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle voor de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, alsmede materiaal dat hiermee samenhangt, berusten bij de docent. De klant/cursist verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten behoeve van de les/cursus en zal genoemde zaken niet verveelvoudigen, distribueren of kopiëren of op andere wijze openbaar maken.